August Zamoyski / Adolf Loos

adolf loos 1922_sq_white
August Zamoyski – Portrait of Adolf Loos, 1922 – published in Zwrotnica magazine